Quickscan Flora- en Faunawet

Quickscan Flora- en Faunawet - WBG Advies

Wanneer overtreedt u de Flora- en Faunawet?

In de Flora- en Faunawet wordt de bescherming van soorten geregeld. U heeft met de Flora- en Faunawet te maken wanneer u bijvoorbeeld gaat bouwen, slopen of als er (water)wegen worden aangelegd. Ook bij beheer en onderhoud moet u rekening houden met beschermde dier- en plantsoorten.

Quickscan Flora- en Faunawet

Met onze vakkundige Quickscan Flora- en Faunawet wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten van een ingreep op de aanwezige beschermde flora en fauna zijn. De Quickscan Flora- en Faunawet bestaat meestal uit een veldbezoek en een bureaustudie. Het doel van het veldbezoek is de aanwezigheid van beschermde soorten vast te stellen dan wel uit te sluiten. Tijdens een veldbezoek worden de aanwezige natuurwaarden in kaart gebracht. Met deze informatie wordt er een inschatting gemaakt welke soorten in het plangebied zelf en in de directe omgeving hiervan voor kunnen komen. Vaak geeft een eenmalig veldonderzoek al voldoende zekerheid of er al dan niet beschermde soorten aanwezig zijn. Maar soms is een aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld bij dieren die zich overdag niet graag laten zien, zoals vleermuizen.

Profiteer van de voordelen van onze Quickscan Flora- en Faunawet

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met een quickscan. Zodra er concrete plannen zijn voor een bouw-, sloop- of renovatieproject, kunt u ons al inschakelen voor een onderzoek. Op basis hiervan kunt u maatregelen nemen om te voorkomen dat de Flora- en Faunawet overtreden wordt.

Wij hebben een ruime ervaring met het uitvoeren van Quickscans Flora- en Faunawet. In opdracht van onder andere gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en particulieren hebben wij op deskundige wijze reeds talloze bouw- en renovatieprojecten begeleid.

Neem contact op

Voor het uitvoeren van een Quickscan Flora- en Faunawet maakt u een afspraak met één van onze gecertificeerde boomtechnisch adviseurs.